Deklaracije

Deklaracija o usaglašenosti i izjava o svojstvima

Za stavljanje određenih proizvoda na tržište proizvođač ima zakonsku obavezu da izda deklaraciju o usaglašenosti (DoC) odn. izjavu o svojstvima (DoP). Ti proizvodi su označeni odgovarajućom oznakom za deklaraciju o usklađenosti (npr. CE ili UKCA).

U onlajn katalogu kompanije Geberit nakon odabira proizvoda možete preuzeti izjave pod tačkom „Dokumenti“.

Online katalog

Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se: info.beograd@geberit.com

Odlaganje stare električne opreme i upravljačke elektronike

Simbol "Odlaganje stare električne opreme i upravljačke elektronike"

Simbol precrtane korpe za otpad na točkovima znači da se stara električna oprema i upravljačka elektronika ne smeju odlagati u nereciklirajući otpad, već se moraju posebno odložiti. Krajnji korisnici imaju zakonsku obavezu da staru opremu vrate javnim nosiocima usluga odlaganja, distributerima ili Geberitu u svrhu propisnog odlaganja. Veliki broj distributera električnih uređaja i upravljačke elektronike ima obavezu besplatnog preuzimanja stare električne opreme i upravljačke elektronike. Za vraćanje Geberitu potrebno je stupiti u kontakt sa nadležnim prodajnim ili servisnim društvom.

Stare baterije i akumulatori, koji nisu obuhvaćeni starom opremom, kao i lampe koje mogu da se izvade iz stare opreme bez lomljenja, treba da se odvoje od stare opreme pre predaje na mesto za odlaganje.

Ako su u staroj opremi memorisani lični podaci, krajnji korisnici imaju odgovornost da iste izbrišu predostavljanja na mesto za odlaganje.

Odlaganje otpadnih baterija

Simbol "Odlaganje otpadnih baterija"

Simbol precrtane korpe za otpad na točkovima znači da se otpadne baterije ne smeju odlagati u ne reciklirajući otpad, već se moraju posebno odložiti. Krajnji korisnici su u zakonskoj obavezi da predaju otpadne baterije odgovarajućim punktovima za prikupljanje za profesionalno odlaganje, uključujući i određene komercijalne transakcije u kojima se baterije mogu besplatno vratiti.

Baterije mogu da sadrže otrovne teške metale. „Pb“ znači da baterija sadrži više od 0,004 posto mase olova.„Cd“ znači da baterija sadrži više od 0,002 posto mase kadmijuma. „Hg“ znači da baterija sadrži više od0,0005 procenata mase žive.

Pravilno odlaganje otpadnih baterija štiti dragocene resurse i izbegava negativne efekte na ljudsko zdravlje iživotnu sredinu. Prilikom rukovanja baterijama koje sadrže litijum, moraju se poštovati znaci kvarova kako bi se isključile opasnosti.