Izjava i obaveštenje o zaštiti privatnosti za Geberit aplikacije i IoT usluge

1. Područje važenja

Ova izjava o zaštiti privatnosti važi za korišćenje mobilnih Geberit aplikacija („Aplikacija“) i za usluge koje se nude preko istih. Prilikom korišćenja aplikacije, mi vršimo obradu vaših ličnih podataka, ukoliko koristite specifične usluge. Pod ličnim podacima se smatraju svi podaci koji se odnose na fizičko lice čiji je identite određen ili odrediv. Imajući u vidu da nam je veoma važna vaša privatnost prilikom korišćenja ove aplikacije, u nastavku želimo da vas obavestimo o svim informacijama koje se tiču obrade podataka o ličnosti, odnosno o tome koje lične podatke obrađujemo kada koristite aplikaciju i kako postupamo sa ovim podacima.

2 Rukovalac i predstavnik u Republici Srbiji i referent za zaštitu podataka

2.1 Rukovalac i odgovorno lice za obradu vaših ličnih podataka je Geberit Verwaltungs AG, Schachenstrasse 77, CH-8645 Rapperswil-Jona.

Predstavnik Rukovaoca u Republici Srbiji je PREDSTAVNIŠTVO GEBERIT PRODAJNO PODJETJE DOO, BEOGRAD (VOŽDOVAC), sa sedištem u Beogradu – Voždovac, ul. Vojvode Skopljanca br.24.

2.2 Sa našim referentom za zaštitu podataka možete stupiti u kontakt preko adrese e-pošte dataprotection@geberit.com ili preko naše gore navedene poštanske adrese sa naznakom „referent za zaštitu podataka“.

3 Informacije o obradi vaših podataka

U nastavku možete da pronađete detaljnije informacije o tome koje vaše lične podatke prikupljamo i na koji način ih obrađujemo:

3.1 Informacije koje se prikupljaju prilikom preuzimanja

Prilikom preuzimanja aplikacije određene informacije koje su neophodne radi instaliranja i korišćenja aplikacije se prenose na prodavnicu aplikacija koju ste izabrali (npr. GooglePlay ili Apple App Store). Pri tome je prvenstveno reč o vašem korisničkom imenu, adresi e-pošte, broju klijenta za vaš račun, vremenu preuzimanja, po potrebi informacijama o plaćanju, kao i individualnoj šifri za vaš krajnji uređaj. Obrada ovih podataka se vrši isključivo od strane odgovarajuće prodavnice aplikacija i ona se nalazi izvan našeg područja uticaja. Osim toga, kod prvog preuzimanja aplikacije tražimo informacije o zemlji u kojoj ćete koristiti aplikaciju, kako bismo vam mogli ponuditi usluge na odgovarajućem jeziku. Pravnu osnovu za to predstavlja čl. 12. stav 1. tačka 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i čl. 6 stav 1. slovo b Opšte uredbe o zaštiti podataka. Bez ove informacije nismo u mogućnosti da vam ponudimo aplikaciju na vašem jeziku.

3.2 Informacije koje se prikupljaju automatski:

U okviru korišćenja aplikacije, određene podatke, koji su neophodni za korišćenje aplikacije, prikupljamo automatski. U to spadaju: interni identifikacioni broj uređaja, verzija i jezik vašeg operativnog sistema, rezolucija ekrana, Bluetooth MAC adresa, vreme pristupa. Ovi podaci se nama dostavljaju automatski, ali ih mi ne čuvamo, (1) da bismo vam mogli staviti na raspolaganje aplikaciju i sa njom povezane funkcije, (2) da bismo unapredili funkcije i karakteristike aplikacije i (3) da bismo sprečili zloupotrebu kao i greške u funkcionisanju i iste otklonili. Ova obrada podataka je opravdana time (1) što je obrada neophodna za stavljanje aplikacije na raspolaganje (čl. 12. stav 1. tačka 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ,čl. 6 stav 1 slovo b Opšte uredbe o zaštiti podataka) i (2) zato što imamo opravdan interes da garantujemo funkcionalnost i besprekoran rad aplikacije i da ponudimo uslugu koja je u skladu sa zahtevima tržišta i interesima. Za dodatne informacije u vezi sa procenom interesa u skladu sa čl. 12. stav 1. tačka 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i čl. 6 stav 1. slovo b Opšte uredbe o zaštiti podataka, obratite nam se preko gore navedenih kontakt podataka.

3.3 Informacije koje se prikupljaju u okviru korišćenja aplikacije:

Unutar aplikacije imate mogućnost da dostavite vaše lične podatke na dobrovoljnoj osnovi. Ove podatke, uključujući lične podatke, koristimo u sledeće namene:

3.3.1 Kada svoj aplikaciju povežete sa svojim Geberit uređajem, prikupljamo serisjki broj vašeg Geberit uređaja. Serijski broj koristimo kako bismo proverili da li je vaš Geberit uređaj koristite javno ili privatno i da li ste ga već registrovali kod nas. Ako je tako, onda se dalje opcije aktiviraju automatski. Veza između aplikacije i Geberit uređaja je dobrovoljna i zasniva se na vašem pristanku. Pravne osnove za to predstavlja tačka (a) člana 6(1) Opšte uredbe o zaštiti podataka. Vezu svog Geberit uređaja sa aplikacijom možete prekinuti kad god poželite bez uticaja zakonitosti obrade zasnovane na pristanku pre prekida veze.

3.3.2 Pored toga, serviseri pozvani od strane Geberita mogu putem posebne aplikacije čitati anonimne tehniče podatke sa vašeg uređaja u slučaju servisiranja (ovo se odnosi na Geberit ID, kao i na statističke i dijagnostičke podatke kao što su model, serisjki broj, datum broizvodnje, podešavanja uređaja, podešavanja profila, očitavanja brojila sa komponenata uređaja, istorija uklanjanja kamenca, kodovi grešaka i istorija grešaka). To se može učiniti na licu mesta ili na daljin, prilikom čega se očitavaserijski broj vašeg Geberit uređaja. Tražimo tehničke podatke kako bismo vam pružili naše usluge i poboljšali ih putem anonimne analize podataka. Pravne osnove za to predstavljaju tačke (b) i (f) člana 6 Opšte uredbe o zaštiti podataka.

3.3.3 Ako preko aplikacije registrujete sebe ili svoj Geberit uređaj, postavite servisni zahtev, poručite potrošni materijal ili koristite naš obrazac za kontakt, onda prikupljamo vaše lične podatke (npr. oslovljavanje, prezime, ime, adresa e-pošte, adresa, telefonski broj). Te podatke prikupljamo da bismo vam pružili naše usluge i da bismo realizovali odnos korišćenja sa vama. Pravne osnove za to predstavljaju čl. 12. stav 1. tačka 2. i tačka 3. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i čl. 6. stav 1. slovo a i slovo b Opšte uredbe o zaštiti podataka. Ukoliko želite dodatne informacije u vezi sa procenom interesa u skladu sa članom 6(1) tačka (f) Opšte uredbe o zaštiti podataka, obratite nam se preko gore navedenih kontakt podataka.

3.3.4 Osim toga, mi odn. društva koja su sa nama korporativno povezana koriste vaše podatke u reklamne svrhe (posebno poštanskim putem ili u vidu biltena koji se šalju putem e-pošte ili ankete za klijente ili za uspostavljanje kontakta npr. putem SMS poruke ili telefona), ukoliko želite odgovarajući oblik komunikacije. Pravni osnov za to predstavlja vaša saglasnost, ukoliko smo istu pribavili ili naš opravdani interes za promotivne aktivnosti koje su za vas relevantne, čl. 12. stav 1. tačka 1. i tačka 6. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i čl. 6 stav 1 slovo a odn. slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka. Ukoliko želite dodatne informacije u vezi sa procenom interesa u skladu sa čl. 12. stav 1. tačka 6. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i čl. 6 stav 1 slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka, obratite nam se preko gore navedenih kontakt podataka.

U svakom trenutku možete da odbijete korišćenje vaših podataka u promotivne svrhe. Pojedinosti o pravu na odbijanje možete pronaći pod brojem 5.4 ove Izjave o zaštiti podataka. Ukoliko prema lokalnim zakonima u pojedinim zemljama imamo obavezu da pribavimo vašu saglasnost za navedene promotivne mere, podrazumeva se da ćemo to i učiniti. Pravnu osnovu za obradu vaših podataka tada predstavlja vaša saglasnost (čl. 12. stav 1. tačka 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i član 6 stav 1 slovo a Opšte uredbe o zaštiti podataka). U svakom trenutku možete opozvati svoju saglasnost. U vezi sa tim možete da nam se obratite preko gore navedenih informacija o kontaktu (odeljak 2), ili pratite odgovarajuće instrukcije u našim promotivnim porukama. Opozivanje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade podataka koja je izvršena na osnovu saglasnosti.

3.4 Aplikacija koristi jednu ili više alatki i tehnologija navedenih u nastavku:

3.4.1 Microsoft App Center Analytics

Naša aplikacija koristi tehnologiju Microsoft Analytics App centra(Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 USA; “Microsoft”) sa različitim funkcijama (“Microsoft Analytics”). Microsoft Analytics omogućavaanalizu korišćenja naše usluge. Ona potpuno anonimno bečeži podatke o upotrebi naše aplikacije i šelje ih korporaciji Microsoft, gde se potom skladište. Microsoft koristi ove informacije da bi procenio kako se naša aplikacija koristi i ima za cilj da nam pruži dodatne usluge u vezi sa upotrebom aplikacije. Microsoft je sertifikovan U okvirima Privaci Shield i garantuje usklađenost sa evropskim zakonom o zaštiti podataka ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active ). Pravni osnov za upotrebu i procenu podataka je legitiman interes za analizu, optimizaciju i ekonomsko funkcionisanje naše aplikacije u okviru člana 6 (1) tačke (f) GDPR-a.

4 Prosleđivanje vaših podataka trećim licima, primaocima

U principu, prosleđivanje vaših ličnih podataka trećim licima, primaocima bez vaše izričite saglasnosti vrši se samo u sledećim slučajevima:

4.1 Radi krivičnog gonjenja

Lični podaci se prosleđuju krivičnim organima i eventualno oštećenim trećim licima, ako je to potrebno za razjašnjavanje protivpravnog korišćenja naših usluga ili za krivično gonjenje. To se dešava samo u slučaju ako postoje konkretni dokazi o protivzakonitom ponašanju odnosno zloupotrebi. Informacije se takođe prosleđuju, ako to služi za uspostavljanje uslova za korišćenje ili drugih odredbi. Osim toga, mi smo u zakonskoj obavezi da prosleđujemo informacije određenim državnim organima. To su krivični organi, organi koji prate prekršaje i finansijski organi. Prosleđivanje ovih podataka vrši se na osnovu našeg opravdanog interesa u pogledu suzbijanja zloupotreba, procesuiranja krivičnih dela i obezbeđenja, ostvarivanja i sprovođenja prava na osnovu člana 12. stav 1. tačka 6. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i člana 6 stav 1 slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka. Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije o proceni interesa koja se vrši prema članu 12. stav 1. tačka 6. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i članu 6 stav 1 slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka, obratite nam se putem gore navedenih mogućnosti za kontaktiranje.

4.2 Povezana preduzeća Geberit grupacije

Da bi se obezbedilo optimalno distributivno pružanje usluga Geberit klijentima u datoj zemlji, lični podaci se prosleđuju odgovarajućoj prodajnoj firmi koja je sa nama korporativno povezana u datoj zemlji. Prosleđivanje ovih podataka se vrši na osnovu našeg opravdanog interesa za garantovanje efektivnog pružanja usluge klijentima, član 12. stav 1. tačka 6. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i član 6 stav 1 slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka. Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije o proceni interesa koja se vrši prema članu 12. stav 1. tačka 6. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i članu 6 stav 1 slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka, obratite nam se putem gore navedenih mogućnosti za kontaktiranje.

4.3 Obrađivači po ugovoru

Kako bismo mogli pružiti usluge zavisni smo od spoljnih kompanija i pružaoca usluga („izvršitelji obrade”) s kojima su+arađujemo na ugovornoj osnovi. U tim se slučajevima lični podaci prosleđuju tim izvršiteljima obade kako bismo im omogućili njihovu daljnju obradu. Međutim lični podaci se prosleđuju i drugim društvima grupe Geberit. Izvršitelje obrade biramo pažljivo I redovno kontrolišemo njihov rad. Izvršitelji obrade podatke smeju da koriste isključivo u svrhe koje smo odredili, pa su osim toga ugovorom obvezani da vaše podatke smeju koristiti isključivo u skladu sa ovom izjavom o zaštiti podataka I merodavnim zakonima o zaštiti podataka.

Konkretno, koristimo ponaosob usluge sledećih izvršitelja obrade:

1. Druga društva iz grupe Geberit u svrhu centralnogadministriranja klijenata I realizacije poslova
2. Druga društva iz grupe Geberit u svrhu pružanja centralnih IT usluga za druga društva
3. Onih koji pružaju logističke usluge za slanje proizvoda koje ste naručili od nas, marketinške dokumentacije ili drugih predmeta
4.Pružaoce platnih usluga za sprovođenje eventualnih vaših plaćanja nama o ibratno
5. Pružanje servisnih usluga za montažne ilipostprodajne usluge
6. Pružanje servisnih usluga za slanje newslettera ili sprovođenje ankete klijenata.
7. Pružanje IT usluga radi osiguranja cloud usluga, softvera i hardvera te za sprovođenje radova na održavanju.
8. Pružalac softvera za upotrebu komunikacijskih ponuda sa kupcima, posebno za ponude događaja

Podaci se izvršiteljima obrade prosleđuju na osnovu čl. 28. st. 1. GDPR -a, na osnovu našeg legitimnog interesa za tehničkim prednostima koje se ostvaruju korišćenjem specijalizovanih izvršitelja obrade I okolnosti da ne preovlađuju vaša prava i interesi za zaštitom osobnih podataka, čl. 6. st. 1. tačke (f) GDPR -a. Ako su vam potrebne daljnje informacije u vezi sa odvagivanjem interesa koje treba provesti u skladu sa čl. 6. st. 1. tačka (f) GDPR -a, molimo da nas kontaktirate na gore navedene načine.

5 Vaša prava

Kao lice na koje se to odnosi, imate prava koja su opisana u nastavku po pitanju obrade vaših ličnih podataka. Ako želite da iskoristite vaša prava, obratite nam se pismenim upitom putem gore navedenih kontakata ili na sledeću adresu e-pošte: dataprotection@geberit.com.

5.1 Pravo na informacije i pristup podacima o ličnosti

Imate pravo da u svakom trenutku od nas dobijete informaciju o podacima koje obrađujemo i odgovarajuće lične podatke u obimu koji je definisan u članu 23. i član 26. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i članu 15 Opšte uredbe o zaštiti podataka.

5.2 Pravo na ispravku i dopunu i brisanje podataka o ličnosti

Imate pravo da pod uslovima koji su opisani u članu 29. i 30 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ili članu 16 i 17 Opšte uredbe o zaštiti podataka od nas zahtevate ispravljanje neispravnih podataka ili brisanje određenih ličnih podataka. Tim uslovima se naročito predviđa pravo na brisanje podataka, ako lični podaci više nisu potrebni za svrhe, za koje su prikupljani ili na bilo koji način obrađivani. Ostvarivanje ovog prava je prema članu 30. stav 5. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti 17 stav 3 Opšte uredbe o zaštiti podataka ograničeno, ako su nam vaši podaci potrebni za ispunjavanje pravnih obaveza ili za sprovođenje pravnih zahteva.

5.3 Pravo na ograničenje obrade,

Imate pravo da od nas zahtevate ograničenje obrade podataka u skladu sa članom 31. Zakona o zaštitit podataka o ličnosti i članom 18 Opšte uredbe o zaštiti podataka.

5.4 Pravo na prigovor

Iz razloga, koji proizilaze iz vaše posebne situacije, prema članu 37. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i članu 21 Opšte uredbe o zaštiti podataka imate pravo u svakom trenutku da uložite prigovor u vezi sa obradom ličnih podatka, koja se, između ostalog, vrši na osnovu člana 12 stav 1 tačka 5 i 6 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ili člana 6 stav 1 slovo e ili f Opšte uredbe o zaštiti podataka. Obradu vaših ličnih podataka ćemo obustaviti, osim ako možemo da dokažemo obavezujuće razloge za obradu, koji imaju prednost u odnosu na vaše interese, prava i slobode ili ako obrada podataka služi za ostvarivanje, primenu ili zaštitu prava.

5.5 Pravo na prenosivost podataka

Prema članu 36. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i članu 20. Opšte uredbe o zaštiti podataka, imate pravo da od nas dobijete odgovarajuće lične podatke koje ste nam stavili na raspolaganje u strukturisanom formatu, uobičajenom za mašinsku obradu.

5.6 Pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ili pravo na žalbu nadležnom nazdornom organu za zaštitu podataka.

Ukoliko niste zadovoljni odgovorom Rukovaoca na zahtev za ispunjavanje prava u pogledu zaštite podataka o ličnosti, imate pravo da podnese pritužbu Povereniku[m1] za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji. Takođe, ukoliko nema mesta primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, u svakom slučaju imate pravo da podnesete žalbu nadzornom organu, naročito u zemlji vašeg boravka, radnog mesta ili mesta na kome je nastao navodni prekršaj, ako smatrate da se obradom vaših ličnih podataka krše merodavni propisi o zaštiti podataka.

6 Brisanje vaših podataka

Za brisanje vaših podataka samo nam pošaljite e-poruku na dataprotection@geberit.com. Vaše podatke brišemo ili anonimizujemo, čim prestanu da budu potrebni za svrhe iz gorenavedenih stavki, za koje smo ih prikupljali ili koristili. Ukoliko se podaci moraju čuvati iz zakonskih razloga, oni se zaključavaju. U tom slučaju podaci ne stoje na raspolaganju radi dalje upotrebe. Ukoliko želite dodatne informacije o rokovima za brisanje i čuvanje podataka[m1] , obratite nam se preko gore navedenih kontakt podataka.

7 Promena svrhe

Vaši se lični podaci obrađuju u druge od gore opisanih svrha samo ako je to dopušteno pravnim propisom ili ste dali svoju saglasnost za izmenjenu svrhu obrade podataka. U slučaju daljnje obrade u druge svrhe, osim onih u koje su prvobitno prikupljeni, o tom drugim svrhama ćemo vas obavestiti pre daljnje obrade pa ćemo vam na raspolaganje staviti sve daljnje merodavne informacije.

8 Automatizovane odluke o pojedinačnim slučajevima ili mere za profilisanje

Za donošenje odluka ne koristimo automatizovane postupke obrade – uključujući profilisanje.

9 Izmene ove izjave o zaštiti podataka

Aktuelna verzija ove Izjave o zaštiti podataka se uvek može pozvati u aplikaciji pod stavkom menija „Informacije“.

Verzija: Januar 2021