Uslovi korišćenja Geberit mobilne aplikacije i IoT usluge

Uslovi korišćenja odnose se na Geberit mobilne aplikacije (“Mobile Apps”) i IoT usluga

Spisak skraćenica

 • B2C - “Business to Consume“; aplikacije i usluge koje se odnose na privatne kupce
 • B2B - “Business to Consume“; aplikacije i usluge koje se odnose na poslovne kupce
 • IoT - Internet of Things; komunikacija i interakcija između umreženih uređaja i aplikacija
 • Mobile App - Aplikacija za mobilne telefone i uređaje
 • CRM - “Customer Relationship Management“ – baza podataka sa ličnim podacima kupaca
 • Geberit ID - Nalog za Geberit aplikacije i portale
 • Bluetooth - Tehnologija za bežično povezivanje uređaja
 • Geberit AquaClean - serija tuš kabina iz Geberita

I. Područje važenja

1. Uslovi korišćenja ustanovljeni su za Geberit Verwaltungs AG, Schachenstrasse 77, Jona, Švajcarska (“ GEBERIT VERWALTUNGS AG ”) i za korisnike “Geberit Mobile Apps“ i “IoT Services“ i uređuju upotrebu i podršku za mobilne aplikacije i IoT usluge koje pruža Geberit.

2. Od opštih uslova se može odstupiti i mogu biti dopunjeni i postati deo ugovora samo ukoliko se GEBERIT VERWALTUNGS AG izričito pismeno složi sa validnošću tih uslova.

II. Područje usluga

1. GEBERIT VERWALTUNGS AG nudi sledeće mobilne aplikacije za mobilne telefone i uređaje:

Geberit Home

 • Kratak opis: BC2 aplikacija za Geberit uređaje koji imaju mogućnost povezivanja uz pomoć blutooth-a. Za konfiguraciju, kontrolu i održavanje uređaja.
 • Usluga: Upit o statusu, upravljanje konfiguracija i održavanje Geberit uređaja koji imaju mogućnost povezivanja pomoću bluetooth-a; specifičnosti u zavisnosti od zemlje i uređaja: registracija uređaja i pristup web stranici

Geberit Control

 • Kratak opis: B2B aplikacija za Geberit uređaje koji imaju mogućnost povezivanja uz pomoć bluetooth-a. Za konfiguraciju, kontrolu i održavanje uređaja.
 • Usluga: upit o statusu, upravljanje konfiguracija i održavanje Geberit uređaja koji imaju mogućnost povezivanja uz pomoć bluetooth-a; specifičnosti u zavisnosti od zemlje i uređaja: upravljanje profilima uređaja

Geberit Service

 • Kratak opis: B“B aplikacija za AquaClean koji imaju mogućnost povezivanja uz pomoć bluetooth-a. Za servis i održavanje uređaja.
 • Usluga: rešavanje problema, uklanjanje kvarova i održavanje Geberit AquaClean od strane sertifikovanih Geberit servisera

Geberit SetApp

 • Kratak opis: B“B aplikacija za Geberit uređaje za ispiranje koji imaju mogućnost povezivanja uz pomoć bluetooth-a. Za upravljanje uređajem i za njegovu konfiguraciju.
 • Usluga: konfiguracija Geberit uređaja za ispiranje

Geberit Pro

 • Kratak opis: B“B korisnočka aplikacija za kataloške podatke i podatke o proizvodima
 • Usluga: pregled i sladištenje proizvoda, rezervnih delova i kataloških podataka; prepoznavanje proizvoda; planiranje sa Geberit proizvodima.

2. GEBERIT VERWALTUNGS AG nudi sledeće IoT Services:

Geberit AquaClean Remote usluga

 • Kratak opis: Daljinsko održavanje Geberit AquaCleean sistema uz pomoć aplikacije Geberit Home, koju sprovodi Geberit korisnička služba.
 • Usluga: rešavanje problema, uklanjanje grešaka i konfiguracija Geberit AquaClean-a.

3. GEBERIT VERWALTUNGS AG besplatno pruža usluge mobilne aplikacije i IoT usluge. Uslovi korišćenja važe za celokupno vreme korišćenja mobilne aplikacije. Mobilna aplikacija se više ne koristi ukoliko se deinstalira sa mobilnog uređaja. GEBERIT VERWALTUNGS AG ima pravo da u bilo kom trenutku promeni mobilne aplikacije ili usluge, kao i da ih nakon određenog vremenskog perioda u celini ili delimično učini dostupnim samo nakon plaćanja, a može i da delimično ili u potpunosti obustavi pružanje tih usluga. Izmene i dopune Uslova korišćenja biće objavljene putem e-pošte ili putem nekog drugog elektronskog sredstva komunikacije (npr. putem mobilne aplikacije).

4. GEBERIT VERWALTUNGS AG pravi sadržaj “Mobile Apps“ i “IoT Services“ sa najvećom pažnjom. Međutim, ne postoji garancija da je navedeni sadržaj ispravan, ažuriran i potpun.

5. Od korisnika se očekuje da preuzme odgovornost za sopstveno korišćenje “Mobile Apps“ i “IoT Services“ i da unapred pročita dostupne informacije (npr. uputstva, informacije, video zapise).

6. GEBERIT VERWALTUNGS AG pruža korišćenje Mobile Apps and IoT Services bez ikakve garancije dostupnosti. To se odnosi na tehničke i operativne mogućnosti kompanije GEBERIT VERWALTUNGS AG. GEBERIT VERWALTUNGS AG se trudi da obezbedi nesmetan rad i rad bez kvarova. Ipak, prekidi mogu nastadi usled tehničkih kvarova ili mera koje su neobhodne zbog održavanja.

7. Neke od aplikacije zahtevaju potvrdu identiteta korisnika.

a. Geberit sve više koristi Geberit ID koji se koristi za usluge u Grupi. Za Geberit ID važe posebni uslovi korišćenja i politika privatnosti. Na njih se pristaje kada se napravi Geberit ID.
b. Geberit Servise App koristi se za podršku pri popravci i održavanju Geberit AquaClean-a od strane ovlašćenih i sertifikovanih servisnih partnera. Usluga se može koristiti samo ukoliko je napravljen Geberit Service App nalog koji Geberit Quality Group pravi za svakog korisnika ponaosob.
c Geberit Control App predstavlja korisnički interfejs uz pomoć kog se puštaju u rad ili se održavaju Geberit proizvodi koji imaju bluetooth. Opseg funkcija se proširuje nakon što je Geberit ID uspešno registrovan.

8. GEBERIT VERWALTUNGS AG zadržava pravo da ograniči broj korisnika IoT Services kako bi se garantovao dobar učinak i dobre usluge.

III. Kompatibilne grupe proizvoda

Mobilne aplikacije na koje se odnosi odeljak II.1 kompatibilne su sa sledećim proizvodima iz navedenih grupa proizvoda. Osnovni preduslov za upotrebu je aktivna bluethoot veza između mobilnih aplikacija i proizvoda. Informacije o kompatibilnosti mogu se pronaći u delu korisničkog priručnika koji sadrži informacije.

Geberit slavina za umivaonik, npr. tip 185/186

 • Kompatibilna aplikacija: Geberit Control

Geberit sistem pisoara, npr. tip01/10/30/50

 • Kompatibilna aplikacija: Geberit Control

Geberit tipke, npr. DuoFresh (auto/ručno)

 • Kompatibilna aplikacija: Geberit Control, Geberit Home

Geberit WC kontrola ispiranja, npr. Sigma 80

 • Kompatibilna aplikacija: Geberit Control, Geberit Home

Geberit AquaClean, npr. Mera Comfort

 • Kompatibilna aplikacija: Geberit Home, Geberit Service
 • Kompatibilna IoT usluga: Geberit AquaClean Remote Service

Geberit ispiranje, npr HS2

 • Kompatibilna aplikacija: Geberit SetApp

Geberit ormarić za ogledalo, npr. One

 • Kompatibilna aplikacija: Geberit Home

IV Obaveze korisnika

1. Korisnik se obavezuje da neće zloupotrebljavati mobilne aplikacije. Postojanje zloupotrebe smatraće se posebno u sledećim slučajevima:

 • Upotreba usluga ili podataka u ilegalnom ili kažnjivom kontekstu ili u kontekstu koji može dugoročno da naruši reputaciju brenda Geberit.
 • Upotreba usluga koje prevazilazi uobičajenu učestalost upotrebe i ima trajni štetni efekta na funkcionisanje infrastrukture (na primer server).

U slučaju zloupotrebe mobilnih aplikacija i IoT Servisa, Geberit zadržava pravo da privremeno ili trajno korisniku blokira pristup ovim uslugama. Blokiranje može da se izvrši jedino u slučaju da je zahtevana autentikacija korisnika (Geberit ID; Geberit Service App Account) za pristup mobilnim aplikacijama ili IoT Servisu.

2.Ukoliko Geberit ID korisniku više nije neophodan Geberit ID iz poslovnih razloga, treba da obavesti Geberit kako bi bio prilagođen Geberit ID nalog.

3. Ukoliko Geberit Service App korisniku više nije neophodan Geberit Service App iz poslovnih razloga, treba da obavesti Geberit kako bi bio izbrisan Geberit Service App nalog.

V. Autorska prava i prava korišćenja

1. Svi tekstovi, slike, grafikoni, animacije, video materijali, audio i drugi materijali, onako kako su predstavljeni u mobilnim aplikacijama i IoT servisima, zajedno sa brendovima, logoima i oznakama, kao i IT infrastruktura koja se nalazi u osnovi mobilnih aplikacija i IoT servisa, podležu zaštiti autorskih prava i/ili drugim zakonima zaštite pod GEBERIT VERWALTUNGS AG ili trećim stranama. Sadržaji se ne smeju kopirati, distribuirati, menjati ili prosleđivati trećim stranama u komercijalne svrhe bez prethodne pismene saglasnosti od strane GEBERIT VERWALTUNGS AG ili treće strane.

2. GEBERIT VERWALTUNGS AG daje korisniku prava za korišćenje mobilnih aplikacijai IoT usluga, uključujući sav digitalni sadržaj koji se u njima nalazi, pri čemu su ta prava neekskluzivna, opoziva, neprenosiva i bez prava na naknadu.

3. Odobravanje prava za korišćenje uslovljeno je poštovanjem Uslova za korišćenje. U slučaju da korisnik krši ove uslove, prava na korišćenje mobilnih aplikacija, uključujući njihov sadržaj, automatski prestaju da važe.

4. Ukoliko korisnik otprema slike putem aplikacije Geberit Pro, korisnik prenosi na GEBERIT VERWALTUNGS AG neekskluzivno, neopozivo beskonačno pravo i bez naknade za obradu slike u svrhu prepoznavanje Geberit proizvoda i poboljšanja prepoznavanja slika.

VI Odgovornost

1. GEBERIT VERWALTUNGS AG zadržava pravo na pravnu zaštitu i naknadu štete u slučaju kršenja Uslova korišćenja od strane korisnika - npr. u slučaju nezakonite upotrebe aplikacije i njenog sadržaja.

2. GEBERIT VERWALTUNGS AG ima odgovornost za narušeno zdravlje, povredu ekstremiteta ili ugrožen život u sladu sa zakonom o odgovornosti za proizvode i za garancije koje je izričito dao GEBERIT VERWALTUNGS AG. GEBERIT VERWALTUNGS AG snosi odgovornost za štetu nastalu nemarom od strane GEBERIT VERWALTUNGS AG samo u slučaju kršenja materijalne ugovorne obaveze, pri čemu će iznos koji se traži biti ograničen u skladu sa štetom. Materijalne ugovorne obaveze su obaveze na čije se ispunjenje korisnik redovno oslanja, a čije je ispunjenje neophodno za postizanje sporazuma.

3. U svim ostalim aspektima isključena je odgovornost GEBERIT VERWALTUNGS AG-a.

4. Ukoliko je odgovornost Geberita u skladu sa ovim odredbama isključena ili ograničena, isto će važiti ia za odgovornost izvršnih organa, posrednika i zaposlenih u Geberitu.

5.
Ukoliko je treća strana podnela tužbu protiv GEBERIT VERWALTUNGS AG zbog kršenja uslova korišćenja od strane korisnika, korisnik će nadoknadititi GEBERIT VERWALTUNGS AG-u za sve troškove koji nastaju direktno ili indirektno kao rezultat, uključujući i razumne advokatske troškove. Ovo neće važiti ukoliko korisnik nije odgovoran za kršenje odredbi.

6. Sadržaje koji se mogu videti putem mobilne aplikacije i IoT usluga kreira GEBERIT VERWALTUNGS AG sa najvećom pažnjom. Međutim, ne može se garantovati da je navedeni sadržaj tačan, ažuriran i potpun.

7. GEBERIT VERWALTUNGS AG ne preuzima nikakvu odgovornost za tehničku funkcionalnost (posebno za odsustvo virusa) ili za sadržaja na bilo kojoj od spoljnih web lokacija za koje postoje reference ili veze na Mobile Apps i IOT Services.

VII. Korišćenje spoljnih izvora

U vezi sa mobilnim aplikacijama koriste se sledeće nezavisne izvore:

Geberit Home

 • Spoljni izvori: Apache licence 2.0, Xamarin.BlurView, LottieXamarin

Geberit Control

 • Spoljni izvori: Apache licence 2.0, Xamarin.BlurView, LottieXamarin

Geberit Service

 • Spoljni izvori: nema

Geberit SetApp

 • Spoljni izvori: nema

Geberit Pro

 • Spoljni izvori: nema

VIII Zaštita i sigurnost podataka

1. Geberit se trudi da obezbedi da podaci koji su prikupljeni putem mobilne aplikacije ili Iot usluge budu zaštićeni u svakom trenutku. Zbog toga koristi najsavremenije tehnologije koje se stalno poboljšavaju i koriguju od strane spoljnih, nezavisnih strana.

2. Sigurnost Vaših ličnih podataka izuzetno je važna za Geberit. Podacima koji su nam povereni rukujemo izuzetno pažljivo i u skladu sa zakonskim zahtevima. Naša Politika privatnosti sadrži informacije u vezi sa obradom vaših ličnih podataka. To možete pronaći u okviru politike privatnosti za aplikacije.

IX Zaključne odredbe

1. Ukoliko pojedinačne odredbe Uslova postanu nevažeće ili ukoliko ih nije moguće izvršiti delimično ili u potpunosti, to neće uticati na validnost ostalih odredbi. Nevažeća odredba će biti zamenjena važećom, koja će joj biti što sličnija kada je svrha u pitanju. Isto se odnosi i na sve propuste.

2. Švajcarsko pravo treba biti primenjivanoa a izuzetak predstavljaju oni slučajevi koji se ne poklapaju sa zakonskim odredbama.

3. Mesto nastupa i jedino mesto koje ima nadležnost je Jona. Zakonska obaveza mesta nadležnosti ostaće nepromenjena.

Verzija: Januar 2021